neurosurg

Acoustic neuroma MRI

Large tumour

Small tumour